Coaching er en løsningsorientert metode som har til hensikt å bistå individer og team ved å fremme bevisstgjøring og egenutvikling, ressursfrigjøring og personlig potensiale for å oppnå ønskede mål. Coaching er ikke behandling, rådgivning, veiledning eller terapi.

Coaching er et fagområde som har opplevd en ekplosjonsartet vekst på alle nivåer i samfunnet de siste 15 årene. Utviklingen av coaching som fagområde og "industri" i samfunnet gir klare indikasjoner for større krav til profesjonalisering og profesjonelt ansvar, etiske komponenter, kildehenvisning, utdanningsstandarder, etterrettelighet, struktur og distinksjoner i form av spesifisering med hensyn til utøvelse innenfor forskjellige livskontekster.

Hovedmålet er å utdanne NLP coacher og helsecoacher med en høy etisk standard, gjøre de i stand til å kommunisere med andre fagprofesjoner og utvikle en kritisk tenking til både seg selv, sitt eget fag, etablerte sannheter og nyere forskning/kunnskap. Videre å skape en forståelse for hovedprinsippene innen NLP og coaching.

NLP

NLP er læren og kunnskapen om hvordan mennesket og hjernen fungerer og står for Nevro Lingvistisk Programmering:

Nevro - fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk - fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og kroppsspråk, og språket skaper betydning og gir resonans.

Programmering - fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

NLP er en metodikk som bygger på at mennesket er unik og enestående av natur og at mennesket alltid har et mye større potensial enn det som blir utnyttet.

NLP gir praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre ressurser. Med NLP lærer du hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv og andre. Den hjelper til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse.

 

Coaching

Coaching kan brukes på de fleste livsområder personlig og profesjonelt. Gjennom coaching har du tilgang til endringsprosesser og motivasjon som fremmer utvikling og suksess, forbedrer prestasjoner og utvikler potensial, på sikker kurs mot de ønskede mål og handlingsplaner.

NLP som grunnlag for coachingpraksis er en svært sterk kombinasjon og det brukes innenfor mange områder som ledelse og selvledelse, helserelatert bistand, endringsprosesser, strategiplanlegging, ressursbygging, mestring, målsettingsarbeid, motivasjon, kommunikasjon, konfliktløsning, undervisning, samt HMS arbeid.

Helsecoaching er en helsefremmende prosess som er interaktiv og relateres til helse. Helsecoaching er definert som en tjeneste hvor tilbydere tilrettelegger deltakerens prosess i å endre livsstilsrelatert atferd for bedre helse og livskvalitet, eller å etablere og oppnå helsefremmende mål.

Helsecoaching er en supplerende helsefremmende metode og ingen erstatning for medisinsk eller psykologisk behandling. Som metode erkjenner helsecoaching forbindelsen mellom kropp og sinn og at tanker, følelser og overbevisninger kan påvirke helsen.

Helsecoach utdanningen skal gi spesifikk opplæring i lover, paragrafer og regler på helseområdet og alternativ behandling. Helsecoachen skal være i stand til å samarbeide i team med autoriserte helsepersonell og andre faggrupper.