Hva er coaching?

Coaching er en prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensiale. Coaching som metode er fremtidsrettet og handlingsrettet. Det handler om å bringe mennesket fra nåværende tilstand til et ønsket mål. Til det livet personen egentlig vil leve, enten det er personlig og/eller profesjonelt.

Coaching er en en-til-en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i hvert individ, og de gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og klient.

Den profesjonelle coachen har utdanning i å lytte, observere og tilpasse coachingen til klientens behov, og her er det klientens verdier, mål, interesser og ønsker som står i fokus.

Coachingen er løsningsorientert og handlingsfokusert. Det vil si at en beveger seg fra nå-situasjonen i  retning ønsket mål. På veien mot målet vil det være nødvendig å ta tak, skape handling for å få ting til å skje.

hva-er-coaching-nlp-text

Coachen hjelper klienten til å finne sine løsninger og strategier på vei mot målet. Han/hun tar utgangspunkt i at klienten allerede har svaret inni seg og ressurser som skal til for å løse utfordringen. Men det er gjennom coachingens kraftfulle spørsmål og teknikker, at klienten finner svaret selv.

Som coach handler det ikke om å behandle, og det er heller ikke terapi, men å vise vei i ønsket retning. En coach har en grunnleggende tro på at mennesket er ressurssterk og helt. Det handler derfor å finne gullet og bygge videre på det, heller enn å reparere.

Vårt fundament i coaching og i arbeidet generelt, baserer seg på NLPs grunnverdier. Her dreier det seg først og fremst om et positivt menneskesyn. Vi vektlegger at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine drømmer og mål.

 

Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering/Psykologi, og er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer (en moderne form for kognitiv psykologi) som ble utviklet på 80-tallet. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv og hos andre.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape endring. Metodikken er unik, og hjelper oss til å avdekke egne begrensninger. Den gir oss også mentale hjelpemidler til å overkomme disse. NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål, og til å utvikle de ressursene vi trenger for å nå våre mål.

 

Hva kjennetegner en Sertifisert NFCN Coach?

En coach er en fordomsfri og likeverdig samtalepartner med forståelse og respekt for at mennesker har ulik virkelighetsoppfatning og opplevelse. Coachen må derfor ha gode empatiske evner, faglige kunnskaper, og ferdigheter kommunisere godt og etterleve etiske retningslinjer for coaching.

En NFCN Sertifisert Coach har:

  • Gjennomført og dokumentert sin coachutdanning nasjonalt eller internasjonalt
  • Gjennomført praksis og coachsertifisering (nasjonalt eller internasjonalt) under veiledning av en mentor og/eller Coach Trener
  • Bestått en formell coachingeksamen (skriftlig og praktisk)
  • Gjennomført og dokumentert VEKS kurs (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samhandling)
  • Under hele utdanningsløpet blitt vurdert etter egnethet og fremstår som kvalitetsbevisst og seriøs
  • Signert på avtale om å følge strenge etiske retningslinjer for å kunne arbeide som coach
  • Fortløpende oppdatert sine faglige kunnskaper og ferdigheter innen coaching og NLP